Október 2010

Účelové cvičenia

Dňa 7.10.2010 sa žiaci druhého stupňa venovali teoretickej príprave riešenia rôznych situácií v ohrození, zdravotnej príprave, zopakovali si dopravné značky i zodpovedné správanie sa v prírode. Praktická časť sa odohrávala v nasledujúci deň na ihrisku v Dlhej nad Oravou, deti sa zúčastnili rôznych pretekov a pohybových aktivít.
Jaroš Martin

Návšteva pani zubárky

14.10.2010 nás navštívila pani zubárka MUDr.A. Kyselová so zástupcami firmy JOHNSON & JOHNSON. Deti mali so sebou zubné kefky a pasty. Pani zubárka im ukázala správny postup čistenia ústnej dutiny a zdôraznila význam správnej starostlivosti o ňu. Po vyčistení zubov nasledovalo vyplachovanie ústnej dutiny detskou ústnou vodou LISTERIN. Najlepší „ umývači „ dostali za odmenu balíček ústnej hygieny.

Druhá časť tejto aktivity pokračovala na hodine VYV. Žiaci znázorňovali tému, ktorá súvisela s touto aktivitou. Výkresy všetkých zúčastnených boli vystavené na chodbe. Poroty boli dve: p.uč. 1. stupňa a žiaci. Najlepší jednotlivci vyhodnotení týmito porotami znovu dostali balíčky, určené na ústnu hygienu. Výtvarné práce boli poslané firme, ktorá poskytla balíčky.

Potocká, Kubošová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Medzinárodný deň školských knižníc

Každoročne sa naša škola zapája do súťaže vyhlasovanej Slovenskou pedagogickou knižnicou pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý tento rok pripadol na 25. október 2010.
Témou tohtoročnej súťaže bola: „Rozmanitosť, náročnosť, pružnosť: Školské knižnice majú všetko, zorganizovanie najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa.“
V tento deň sa vyučovalo netradične, s cieľom využiť fond školskej knižnice na realizáciu najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa.
Už predtým žiaci so svojimi triednymi učiteľmi navštevovali školskú knižnicu, aby spoločne vybrali najzaujímavejšiu tému, knihu, rozprávku, postavu a dobre sa s ňou zoznámili. Tá sa stala „témou dňa“.

Témy najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa
triedatéma
1. O múdrych kozliatkach, M. Motlová
2. Budkáčik a Dubkáčik, J.C. Hronský
3. Pippi dlhá pančucha, A. Lindgrenová
4. Včielka Maja a pán Včielka
5.A Anglický obrázkový slovník
5.B Osobnosti športu
6.A Naša vlastná kniha rozprávok
6.B Naša triedna kniha, výstavka „naj“ kníh
7. Vesmír
8. Vesmír, Zem, životné prostredie, živočíchy
9. Literárne smery


Žiakov a pedagógov inšpirovala k rôznym činnostiam. Triedy, ale aj školská knižnica sa zmenili na prostredie, kde sa čítalo, diskutovalo, hľadalo, vystrihovalo, vymýšľalo, tvorilo. Každý si volil činnosť, ktorá mu najlepšie vyhovovala.
Výsledkom boli živé rozprávkové postavy, slovníky, vlastné rozprávkové a triedne knihy, prezentácie, projekty, výstavky a hlavne „niečo nové“ získané počas zaujímavého vyučovacieho dňa.
Každá trieda zhodnotila práve svoje vyučovanie za najzaujímavejšie, o čom svedčí aj hodnotenie podujatia žiakmi.

Hodnotenie podujatia žiakmi školy

„Najviac sa nám páčilo, že sme boli rozprávkové postavy.“
žiaci 3. triedy
„Dnes sa mi páčilo, ako sme pracovali v skupinách, ako sme si pomáhali, spolupracovali. Páčilo sa mi všetko, čo sme robili.“
„Dnešný deň hodnotím číslom 10, pretože aj keď sme sa neučili, zoznámili sme sa s novými knihami a vytvorili sme si vlastnú triednu knihu.“
„Páčilo sa mi skoro všetko. Keby to bolo každý deň. Najviac sa mi páčilo, ako vznikli knihy.“

žiaci 6. ročníka
„Páči sa nám náš projekt, ale aj ostatné projekty. Chceli by sme to robiť aj celý týždeň. Máme radi zábavu. Robili sme zaujímavé činnosti: vystrihovali, lepili, maľovali, písali, tvorili.“
žiaci 8. triedy
„Dnešný deň bol super, naučili sme sa niečo nové o tomto smere, zabavili sme sa pri tom. Zažili sme viac srandy. Zopakovali by sme si ešte raz takýto deň.“
žiaci 9. triedy
Mgr. M. Forgáčová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Múzeum SNP

Kto nepozná dejiny svojho národa, nemôže sa hrdiť vlastenectvom.

Najstarší žiaci našej školy sa ako vlastenci cítiť môžu. V súvislosti s dejepisným učivom o druhej svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní sa návštevou Múzea SNP v Banskej Bystrici oboznámili (a mnohí sa len utvrdili poznatky) s týmto náročným obdobím slovenských národných dejín.

Pán lektor "previedol" žiakov prvou svetovou vojnou, vznikom fašizmu, príčinami vypuknutia druhej svetovej vojny i jej následkami.

Mnohým žiakom i p. učiteľkám sa v očiach zaleskli slzy pri dokumentárnom filme a rozprávaní prenasledovaní, o utrpeniach židovských obyvateľov v koncentračných táboroch, o matkách , ktoré prišli vo vojnách o svoje deti...

Návšteva Múzea SNP znamená pre všetkých návštevníkov ponorenie sa do svojho vnútra a vyjadrenie súcitu a piety.

Sýkorová

obrobrobrobrobr
obr


Október - mesiac úcty k starším

S míňajúcimi sa letnými dňami prichádza jeseň. Tak je to aj s ľudským vekom - rok za rokom sa míňa a prichádza jeseň života. Toto životné obdobie je poznačené vráskami, šedinami, no hlavne múdrosťou nadobudnutou vekom. Každý z nás vie, čo všetko pre nás znamenajú starí rodičia so svojou láskavou náručou a dobrou radou.

Úctu týmto vráskam, šedinám a múdrosti vzdávame každý rok v októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším. Naša škola im ani tento rok nezabudla poďakovať a vzdať úctu. Žiaci so svojimi p. učiteľkami pripravili pásmo tančekov, scénok, piesní a hovoreného slova. S našimi starkými sa lúčili takýmto želaním:

Ľúbime vás celým srdcom, radi vás máme,
šťastný život, veľa zdravia, to vám želáme.
Nech je krásna celá jeseň vášho života,
z očí vašich nech vždy žiari láska, dobrota.

Mgr. Potocká Anna

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Sedliacka Dubová

... vľúdna tvár, ruka, ktorá vie nežne pohladiť.
A veľké srdce, ktoré plné lásky...

Tradičné stretnutie najstarších obyvateľov susednej obce Sedliackej Dubovej spestril program detí našej základnej školy i miestnej materskej školy. Ako prejav úcty a vďaky im žiaci venovali pásmo tancov, scénok i básní, ktoré si pripravili so svojimi p. učiteľkami.

Mgr. Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obr


Pantomíma

Dňa 12. 10. 2010 v sále kultúrneho domu Dlhá nad Oravou navštívili divadelné predstavenie pantomimického divadla Theatre Fortissimo. Predstavenie malo názov KUFOR a žiaci aj učitelia žasli nad tým, čo všetko vie odkryť jeden starý kufor.
Pantomíma je divadelný spôsob vyjadrovania našich dobrých aj zlých stránok pomocou mimiky, gestikulačných pohybov s prvkami tanca a pre žiakov to bolo čosi nové, určite zaujímavé, pretože s mímom veľmi živo spolupracovali.
Pantomíma rozvíja predstavivosť, zmysel pre detail a to môže žiakov inšpirovať pri ich tvorivej práci v škole, ale aj mimo nej.
Vyrvová Alica

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr


Hodiny regionálnej výchovy s pamätníkmi

Počas dvoch októbrový piatkov žiaci 6. A a 6. B triedy v rámci hodín Regionálnej výchovy navštívili Obecný úrad v Dlhej nad Oravou. V zasadacej miestnosti, p. Kováľová žiakom porozprávala o požiari, ktorý vypukol v auguste 1962. Poukazovala žiakom fotografie pamätníkov obce a články z vtedajších novín a časopisov, ktoré znázorňovali dôsledky požiaru. Sama bola účastníčkou tejto udalosti, preto bolo jej rozprávanie pre mladých zvedavcov veľmi pútavé. Žiaci nelenili a o nové poučné, nevšedné poznatky sa chceli podeliť i s ostanými žiakmi našej školy. Pripravili si teda výstavu fotografií spojenú so súťažou.

Veríme, že ani ostatní žiaci nebudú zaháľať a zapoja sa. Na tých najšikovnejších čakajú zaujímavé ceny.

Mgr. Ľ. Kamasová

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr

Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr