Apríl 2012

Apríl – mesiac lesov, Svetový Deň Zeme

Ako už vieme, apríl je mesiac lesov a 22. 4. je Dňom Zeme. Chceli sme to pripomenúť aj ostatným žiakom a tak sme vo vestibule školy zhotovili nástenku a výstavku s touto tematikou, kde sme poukázali na význam lesa, stromov a prírody pre nás. Na výstavke si žiaci mohli pozrieť aj výrezy rôznych druhov stromov. Výstavku pomohli spraviť žiaci ekologického krúžku a nástenku žiačky 9. ročníka.

Ale týmto sa naše aktivity neskončili. Na škole sme zorganizovali k mesiacu lesov aj besedu s pracovníkom Lesov Slovenska p. Lonským, ktorý nám ako každý rok priniesol do školy aj nové sadenice rôznych stromov. Žiaci 8. ročníka nám ich pomohli zasadiť a majú za úlohu sa o ne postarať tak, aby nevyschli. Tak im všetci držíme palce, aby z našich sadeníc vyrástli krásne, zdravé stromy.

Dňa 24. 4. 2012 sme sa v rámci Dňa Zeme zúčastnili v CVČ v Dolnom Kubíne prednášky na tému geológia Oravy, ktorú viedol RNDr. Jaroslav Kocian, pracovník Oravského múzea v Oravskom Podzámku.. Zúčastnili sa jej opäť žiaci 8. ročníka, ktorí sa tento školský rok venujú na hodinách biológie práve geológii. Prednáška viacerých žiakov zaujala a na konci prednášky dávali zaujímavé doplňujúce otázky. Nakoniec Simonka Kostolná poďakovala RNDr. J. Kocianovi a dala mu za celú triedu malú pozornosť.

Ďalšie naše kroky viedli na dve zaujímavé výstavy, ktoré sa konali v priestoroch MSKS v Dolnom Kubíne.

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr
V aktivitách ku Dňu Zeme sme pokračovali aj v škole. Každá trieda zbierala vrchnáky z plastových fliaš, z ktorých musela vytvoriť veľký obraz s prírodnou tematikou. Vrchnáky lepili na kartóny a vytvorené práce dostali veľmi peknú podobu. Za pomoci pána školníka sa nám ich podarilo postaviť na chodbu, kde dotvárajú a skrášľujú prostredie našej školy.

Z odpadového materiálu (plastových fliaš) vytvorili tretiaci krásne mačky (kašírovaním) na krúžku umelecká činnosť. Dve sme poslali aj do súťaže „ Naj výrobok z odpadového materiálu“, kde Boris Gerát získal 2. miesto. Gratulujeme!

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobr


Beseda s policajtmi

V stredu 25. apríla sa v našej škole uskutočnili besedy s policajtmi. Z okresného riaditeľstva policajného zboru prišli dvaja policajti. Nadporučík Tibor Šándor a kapitán Juraj Matúch. Pripravili si tri témy, ktoré postupne predniesli jednotlivým ročníkom.

Ako prvé prebehli súčasne témy DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre prvákov a druhákov a ŠIKANOVANIE A DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre piatakov a šiestakov. Potom nasledovali súbežne DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre tretiakov a štvrtákov a TRESTNOPRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ pre ôsmakov a deviatakov.

Obidvaja páni sú skúsení harcovníci a sú často pozývaní na besedy a prednášky tohto typu. Ukázali to aj pozitívne ohlasy žiakov, ktorí pozorne počúvali a po ukončení tém sa mnohokrát zapájali aj tí, ktorí na hodinách zaryto mlčia.

Vo vyšších ročníkoch neskôr prebehla anketa týkajúca sa rušnej ,,policajnej stredy“ a tu je jeden z výsledkov: - už som trestnoprávne stíhateľný

 • od 21. hodiny by sme nemali byť vonku bez zákonného zástupcu
 • nesmieme sa zdržiavať v pohostinstve, kde podávajú alkoholické nápoje
 • nesmieme tvoriť odhalené fotky a dávať ich na facebook kvôli vlastnej bezpečnosti
 • na bicykli musíme jazdiť po pravej strane a ak nás je viac, tak za sebou
 • po ceste nemôžeme chodiť vedľa seba, mohli by sme spôsobiť dopravnú nehodu
 • vždy prechádzame iba cez prechod pre chodcov
 • ak nás pristihnú policajti popíjať alkoholické nápoje, môžu rodičom zobrať rodinné prídavky a uložiť im pokutu najmenej 33 eur
 • trestnoprávne zodpovední sme už od 14 rokov svojho života
 • vodičský preukaz môžeme dostať už v 17 rokoch, ale musíme rok jazdiť pod dozorom staršieho vodiča so skúsenosťami dlhšími ako 10 rokov

Určite v našej škole páni policajti neboli na takejto akcii posledný raz. My sa už tešíme na ďalšiu spoluprácu a touto cestou im ešte raz pekne ďakujeme.

Ivan Petrovič

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobr


Štylizovaná hodina dejepisu

Dňa 26. 4. 2012 sa na školskom dvore uskutočnilo výchovné podujatie- štylizovaná hodina dejepisu „Cesta slovenskou históriou“. Túto hodinu predviedla šermiarsko- divadelná kumpánia Via historica. V predstavení nás previedli významnými obdobiami (Slovania, turecké nájazdy, protihabsburské stavovské povstania, Jánošík).

Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli aj interaktívne zapájaní do programu.

Predstavenie malo veľký úspech, pretože bolo živé a vtipné. Žiakom sa páčila aj streľba zo zbraní.

Zuzana Letková

obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobrobrobrobr
obrobr


TESTOVANIE ŠTVRTÁKOV

Dňa 26. apríla 2012 sa žiaci 4. ročníka zapojili do testovania v rámci projektu Komparo. Komparo je systém nezávislej, externej kontroly škôl v kľúčových momentoch vzdelávania: na vstupe, počas štúdia a na výstupe.
U štvrtákov išlo o monitorovanie vedomostí pri ukončení primárneho vzdelávania (ISCED 1).
Test pozostával z dvoch častí:
 • 1. časť bola prírodovedná, tvorili ju predmety matematika a prírodoveda,
 • 2. časť spoločenskovednú slovenský jazyk a vlastiveda.
Súčasťou testovania boli aj testy všeobecných študijných predpokladov.
Všetky zúčastnené školy, teda aj naša, získa cennú spätnú väzbu v podobe podrobných a objektívnych štatistických údajov o tom:
 • aká je úroveň vedomostí žiakov v rôznych predmetoch,
 • ako sa táto vyvíja v čase (umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení),
 • aké sú výsledky žiakov školy v porovnaní s inými porovnateľnými školami.
  • Mgr. M. Forgáčová
Copyright © 2016 Základná škola s materskou školou Dlhá nad Oravou: Vytvorené pre ZŠ Dlhá. Spravuje Jozef Hrivo obrobrobrobrobrobr